GÜVENCESİZLER HAREKETİ

 • Her türlü güvencesizleştirmeye karşı sigortasız, sendikasız, esnek çalışmayı önlemeyi hedefler.

  Bütün ücretli çalışanların ve ailelerinin bedelsiz sağlık bakım hizmeti alabilmesi; bu hizmetlerin işçilerin çalıştığı ve kendi istekleri dışında işsiz bırakıldıkları süreleri kapsamasının yanı sıra emekliliğe esas hizmet sürelerinin hesaplanmasında da dikkate alınması, yani sosyal, kolektif ve dayanışmaya endeksli bir sigorta sistemi için mücadele eder. Ayrıca, Güvencesizler Hareketi ücretlilerin fiilen çalıştıkları ve çalışma hakkından mahrum bırakıldıkları süreçlerde gerek ekonomik gerekse sosyal haklarını koruma ve geliştirmelerinin koşulunun  kendi öz örgütlenmelerini, yani sendikalarını özgürce kurmak olduğu gerçeğinden hareket eder. Bu iki hedef doğası itibarıyla, esnekleştirme ve kuralsızlaştırmayı reddeder. Başka bir deyişle Güvencesizler Hareketi işçilerin ücretlerinin baskılanmasına; çalışma sürelerinin uzatılması ve belirsizleştirilmesine; dinlenme, haftalık ve yıllık da dahil olmak üzere bütün tatil sürelerinin kısaltılmasına ve/veya ücret dışı bırakılmasına; her türlü kiralık ve ödünç çalışma ilişkisine karşı kolektif bir mücadeleyi birincil hedef olarak belirler.       

 • İşçi sınıfı içinde; işsizlik, ücret, emeklilik, meslek, cinsiyet, ırk-etnisite, din, yöre, kıdem, kültür ve vatandaşlık farkları üzerinden yaratılabilecek her türlü ayrımcılığa karşı uyanık ve tavizsiz bir mücadele yürütür.

  Güvencesizler Hareketi’nin bileşenleri önce kendi çalışma ve yaşam alanlarında, ardından kendi bölgelerinde ve son olarak tüm ülkede her türlü ayrımcılığa karşı mücadeleyi işçi sınıfı dayanışmasının hem temeli hem de güvencesi olarak tanımlar. Bu anlamda, hiçbir emekçinin dili, eğitim durumu, kıdemi, üretim ilişkileri içindeki konumlanış farklılığı, inanç ve kültürü, ulusal ve bölgesel aidiyeti yüzünden ister açık isterse örtük bir şekilde üretimden dışlanmasına ve/veya üretimde ayrımcılığa maruz bırakılmasına seyirci kalmaz.   

 • İşsizliğe karşı mevcut işlerin, ücretler düşürülmeksizin, çalışabilir nüfusa pay edilmesini ve iş saatlerinin düşürülerek herkese iş verilmesini amansızca savunur.

  Kapitalist toplumda yaratılan bütün zenginlikler, tüm işçi sınıfının toplam emeğinin ürünleri oldukları için, Güvencesizler Hareketi mevcut işlerin, ücretler düşürülmeksizin ve hiçbir ayrımcılık yapılmaksızın yaşamak için çalışmak zorunda olan nüfusa, yani tüm işçi sınıfına pay edilmesi ve bunun, çalışma süreleri kısaltılarak yapılması için mücadele eder. 

 • Her işçinin çalıştığı kayıtlı, kayıtsız, işkolu ve işyeri barajına bakmaksızın, toplu sözleşme hakkından yararlanması ve böyle bir sendika yaratmanın önünde yasal ve fiili engellerin kaldırılmasını amaçlar.

  Kapitalist üretim ilişkileri maddi zenginliğin yegane kaynağı olan ücretlileri, harcadıkları emek üzerinde pazarlık etme hakkından bile mahrum etmektedir. Buna karşı Güvencesizler Hareketi işçi sınıfının kolektif haklarını güvence altına alma gücüne sahip olduğunu bilir ve bu hakkı kullanmanın önündeki yasal ve fiili engelleri aşmayı amaçlar.

 • Bütün işçi örgütlerinde, üyelerin aidatını elden ödediği, temsil gerekli olduğunda seçilenlerin her an geri çağırılabildiği, işçiyi örgütüne yabancılaştıran her türlü bürokratlaşmanın demokratik ve yatay bir işleyişle önlenebileceği bir anlayışın hakim olması için mücadele eder.

………

 • Bir tek işsiz, bir tek sigortasız, bir tek sendikasız işyeri kalmamasına bağlı olarak kendi varlığına son verir.

  Güvencesizler Hareketi, yukarıda sayılan mücadeleleri tek bir işsiz, tek bir güvencesiz, tek bir sigortasız ve sendikasız işçi kalmayıncaya kadar devam ettirecek; bu hedeflere ulaşıldığında ise kendi varlık gerekçesi ortadan kalkmış olacağı için faaliyetlerine son vererek kendini lağvedecektir.

  İşsizler ve güvencesiz çalışanların kurucu emek odağını yaratmak için bir araya geliyoruz.